Tam Quốc Diễn Nghĩa: 5 mãnh tướng dùng thương lợi hại nhất, xếp trên Triệu Vân là ai?

Hoa Vũ  - Theo Pháp luật và bạn đọc | 31/10/2020 03:29 PM

Trường thương là một trong những vũ khí được nhiều đại mãnh tướng thời Tam Quốc sử dụng, điển hình nhất là "Thường thắng tướng quân" Triệu Vân.

Top 5: Tôn Sách

 Tam Quốc Diễn Nghĩa: 5 mãnh tướng dùng thương lợi hại nhất, xếp trên Triệu Vân là ai? - Ảnh 1.

Tôn Sách, người xây dựng nền tàng cho chính quyền Đông Ngô.

Tôn Sách là con trưởng của Tôn Kiên, anh trai của Tôn Quyền. Để kế thừa di nghiệp của phụ thân mà phải đầu hàng Viên Thuật.

Sau với sự giúp đỡ của Trương Chiêu và Chu Du, Tôn Sách đã có thể thiết lập nền tảng cho sự ra đời sau này của nhà Đông Ngô.

Tôn Sách có dũng có mưu, hiên ngang bột phát, lại quân kỷ nghiêm minh nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ.

Năm 196, ông dẫn quân đánh Hội Kê Vương Lãng và đội quân thổ phỉ của Nghiêm Bạch Hổ ở Ngô Quận. Đến năm 199, Tôn Sách đã hoàn toàn làm chủ được Giang Đông, khi đó ông mới 25 tuổi.

Top 4: Văn Ương

 Tam Quốc Diễn Nghĩa: 5 mãnh tướng dùng thương lợi hại nhất, xếp trên Triệu Vân là ai? - Ảnh 2.

Văn Ương tả xung hữu đột giữa đại quân Ngụy.

Văn Ương là con thứ (không rõ bao nhiêu) của Dương Châu thứ sử, Tiền tướng quân Văn Khâm nhà Ngụy, cùng cha giữ Dương Châu chống lại quân Ngô.

Năm 255, Trấn Đông đại tướng quân Vô Khâu Kiệm cùng Văn Khâm khởi binh thảo phạt Tư Mã Sư.

Văn Ương khi đó mới 18 tuổi, dũng quán ba quân, cùng Văn Khâm đột kích doanh trại Tư Mã Sư lúc đêm tối. Tư Mã Sư khi đó đang mắc bệnh, mới cắt bướu trên mắt, nay kinh sợ đến nỗi vết thương vỡ ra.

Văn Ương đưa hơn 10 kỵ binh xông vào quân Ngụy, tuy nhiên mãi không thấy quan của cha mình đến nên đành rút lui.

Truy binh của Tư Mã Sư đuổi đến, Văn Ương đơn thương độc mã đón đánh, giết hơn trăm người, khiến quân Ngụy không dám đến gần.

Top 3: Mã Siêu

 Tam Quốc Diễn Nghĩa: 5 mãnh tướng dùng thương lợi hại nhất, xếp trên Triệu Vân là ai? - Ảnh 3.

Mã Siêu từng khiến Tào Tháo phải cắt râu bỏ chạy.

Mã Siêu được cho là hậu duệ của tướng Mã Viện nhà Đông Hán, võ dũng hơn người, có biệt danh là "Cẩm Mã Siêu".

Mã Siêu tham gia chiến trường khi mới 17 tuổi, liên tiếp giết chết bộ hạ của Đổng Trác là Vương Phương và Lý Mông.

Sau này Mã Siêu liên minh với Hàn Toại khởi binh phản Tào Tháo, tại Đổng Quan hạ gục liên tiếp nhiều tướng lĩnh. Sự dũng mãnh của Mã Siêu đã khiến Tào Tháo 2 lần suýt mất mạng mà phải thốt lên rằng: "Mã nhi không chết, ta không còn đất chôn thân".

Khi Lưu Bị vào Xuyên, Mã Siêu đã bỏ Trương Lỗ rồi dẫn quân quy hàng. Sau cùng Lưu Bị tham gia đại chiến Hán Trung, được phong làm Bình Tây tướng quân và xếp vào hàng Ngũ Hổ tướng nhà Thục Hán.

Top 2: Triệu Vân

 Tam Quốc Diễn Nghĩa: 5 mãnh tướng dùng thương lợi hại nhất, xếp trên Triệu Vân là ai? - Ảnh 4.

Triệu Vân được mệnh danh là Thường thắng tướng quân.

Triệu Vân xuất hiện lần đầu trong lần đại chiến với Văn Xú, giải cứu Công Tôn Toản, từng giao đấu với rất nhiều danh tướng Tam Quốc và gần như chưa từng thất bại.

Kinh điển nhất chính là lần Triệu Vân một mình một ngựa, xông vào giữa đại quân Tào cứu Ấu chúa. Tại sự kiện Gia Cát Lượng sang Ngô phúng viếng Chu Du, chỉ 1 mình Triệu Vân xuất hiện đã khiến tướng Ngô không ai dám động đến Gia Cát Lượng.

Đến thời Lưu Thiện, Triệu Vân đảm nhận trọng trách trấn thủ ải Dương Bình, đến hơn 70 tuổi vẫn làm tiên phong nhà Thục Hán.

Top 1: Trương Phi

 Tam Quốc Diễn Nghĩa: 5 mãnh tướng dùng thương lợi hại nhất, xếp trên Triệu Vân là ai? - Ảnh 5.

Chỉ có Trương Phi cùng với Quan Vũ được xưng là "vạn nhân địch". Khi Lưu Bị bại trận phải rút lui khỏi Trường Bản, Trương Phi chỉ cần 20 kỵ binh chặn hậu đã khiến Tào quân không dám tiến gần.

Trương Phi từng nhiều lần chủ động khiêu chiến với đệ nhất Tam Quốc Lữ Bố, là một trong 2 tướng đã từng đơn độc giao chiến với Lã Bố mà chưa bị thua chạy hoặc bị giết.

Trong Tam Quốc Chí từng viết "trừ Trương Phi, đệ nhất đường thương", có thể thấy Trương Phi chính là cao thủ dùng thương lợi hại nhất Tam Quốc.