Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/07/2013 08:00 AM

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013.

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 1

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 2

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 3

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 4

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 5

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 6

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 7

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 8

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 9

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 10

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 11

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 12

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 13

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 14

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 15

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 16

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 17

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 18

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 19

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 20

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 21

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 22

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 23

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 24

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 25

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 26

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 27

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 28

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 29

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 30

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 31

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 32

Một vòng các cosplay tại triển lãm Anime Expo 2013 33