Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 01/11/2013 03:00 PM

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 1

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 2

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 3

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 4

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 5

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 6

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 7

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 8

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 9

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 10

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 11

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 12

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 13

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 14

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 15

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 16

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 17

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 18

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 19

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 20

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 21

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 22

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 23

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 24

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 25

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 26

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 27

Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 28